Menu

Data Analyst

Data Analyst

Overig Schiphol Oost Overig

See English version below.

Wij zoeken jou als Data Analyst (Passenger & Operations Control) bij Transavia

Ben jij de Data Analyst die ons van “actionable” insights weet te voorzien? Als Data Analyst bij Transavia ben jij de expert die voorziet in de informatiebehoefte binnen het Passenger & Operations Control (P&OC) domein. Je kent de business processen en de databronnen die de relevante processen beschrijven. Je draait je hand er niet voor om data te modeleren, onderzoeken op te zetten en dashboards te bouwen. Dit doe je over bijvoorbeeld onze operationele performance, inzichten in de klantervaring bij verstoringen of scenario’s gericht op actuele ontwikkelingen rondom operationele uitdagingen of verstoringen.


Wat ga je doen?

Passenger & Operations Control zit in het hart van Transavia. Hieronder valt het Operations Control Center, dat je moet zien als onze verkeersleiding, waarbij we 24/7 alle aspecten van onze operatie in de gaten houden. Het doel van deze afdeling is om ervoor te zorgen dat we ons vluchtschema conform planning en doelstellingen uitvoeren, zodat onze passagiers zijn verzekerd van een goede reis. Bij verstoringen past het domein de planning aan en informeert tegelijkertijd onze passagiers zo goed mogelijk. Vanuit dit domein wordt ook het klantcontact aangestuurd, waar ook de Service Centers onder vallen. Zo houden we goed grip op de 'happy & unhappy' journey voor onze passagiers. Als Data Analyst zorg je voor de data, informatie en analyse waarvan dit domein kan sturen op het realiseren van een excellente operatie, waarbij we de impact van verstoringen voor zowel de operatie als de passagiers zo klein mogelijk proberen te houden. En je gaat het domein van inzichten voorzien die bijdragen aan het verbeteren van onze customer services voor de klant.


Als Data Analyst ben je op dagelijkse basis verantwoordelijk voor het verkrijgen van inzichten die direct in actie om te zetten zijn. Nog concreter:

 • Je voorziet actief (gevraagd en ongevraagd) in inzichten en tooling die bijdragen aan de uitvoer van de strategie en het maken van betere keuzes binnen jouw domein. Dit zijn bijvoorbeeld: inzichten in de vlucht performance, inzichten voor de operationele planning of de klantervaring in de unhappy flow;
 • Je helpt hen bij het identificeren van de Key Performance Indicators (KPI’s) en jij bent de persoon die alles weet over de KPI’s binnen jouw domein. Je maakt deze meetbaar en interpreteert deze (trends) om tot concrete beslissingen en acties te komen;
 • Je bent in staat om daar de juiste inhoud en vorm bij te kiezen qua databron, analyse en presentatie (rapportage, dashboard, of een andere vorm) welke je zelf ontwikkelt en indien nodig continu optimaliseert;
 • Je kiest continu voor de juiste balans tussen het beheer van de bestaande dashboards, reports en nieuwe (strategische) vraagstukken die tot andere inzichten en invalshoeken leiden;
 • Je stelt de business in staat om zelf meer data gedreven te werken, maar neemt ook een proactieve adviesrol op je;
 • Ook valideer je samen met jouw business collega’s of de data in opgeleverde dashboards de werkelijkheid representeert.


Waar ga je aan de slag?

Vanuit het centrale Strategy, Data & Intelligence (SDI) team ben jij een belangrijke link tussen business en analytics, en begeleid je Transavia naar een meer data-gedreven cultuur. Dit centrale team leidt de transformatie naar het data-gedreven werken, adviseert afdelingen aan de hand van informatie en inzichten en bouwt aan data- en AI-oplossingen voor klanten en medewerkers van Transavia. Je werkt nauw samen met de rest van het team (bestaande uit Analytics Translators, Business Consultants, Data Analysts, Data Scientists en Data Engineers) en de stakeholders binnen jouw domein (Passenger & Operations Control). Tevens onderhoud je een nauwe samenwerking met onze collega’s van Transavia Frankrijk.

Wie ben jij?

 • Je bent ‘wendbaar’, ofwel continu veranderingsbereid. Dit hebben we nodig om steeds beter te worden in wat we doen en mee te bewegen met de continu veranderende wereld om ons heen;
 • Je bent daadkrachtig, bevlogen, verantwoordelijk, vriendelijk, en je hebt dat “tikkeltje lef”;
 • Jij hebt een HBO- of WO-diploma en 2 tot 5 jaar ervaring opgedaan als (Data/Business) Analyst, (Business) Consultant of in een vergelijkbare rol;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
 • Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift, Nederlands is een pre;
 • Daarnaast is ervaring in de luchtvaart een pre, maar geen vereiste.


Als Data Analyst heb je kennis van:

 • Het vertalen van business doelstellingen en ideeën in informatieproduct use cases;
 • Het doorgronden van business processen en informatiebehoefte en het toetsen van informatiebehoefte aan business doelstellingen;
 • Het uitvoeren van de verschillende fases in de ontwikkeling van rapportages en dashboards, van experimenteren tot en met het in productie en beheer nemen van business intelligence oplossingen;
 • Het beheren van data, het onderzoeken van de betekenis van data en het genereren van inzichten uit data met behulp van BI tooling zoals PowerBI en SQL;
 • Het uitleggen van datavraagstukken aan een non-expert publiek, en ben je communicatief vaardig om de vragen van de business te kunnen vertalen naar de gewenste data aanvragen.


Wat kun je van ons verwachten?

 • Werken voor dé nummer 1 budgetluchtvaartmaatschappij;
 • Vrijheid om je functie naar eigen inzicht vorm te geven;
 • Veel ruimte en initiatieven voor persoonlijke ontwikkeling;
 • 22 verlof- en 4 adv dagen o.b.v. een fulltime dienstverband;
 • De mogelijkheid om een deel van je werkweek op kantoor en een deel vanuit huis te werken;
 • Vriendelijke en bevlogen collega’s;
 • Persoonlijk budget voor jouw duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Last but not least; ben je reislustig, dan is onze IPB regeling (tegen mooie tarieven vliegen indien plaats beschikbaar) zeker de moeite waard!


Afhankelijk van ervaring wordt deze vacature geschaald in functiegroep 8 of 9. Dit betekent dat wij op basis van kennis en ervaring een aanbieding doen tussen de €3.166,- en €5.561,- bruto per maand.


Over Transavia
We zetten graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Iedere dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen; een memorabele klantbeleving.


Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 55 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.


Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.


Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je solliciteren?
Ben jij de Data Analyst die wij zoeken en kom je ons team versterken? Solliciteer dan direct via de button. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact met ons op via recruitment@transavia.com. We komen graag met je in contact!


Jouw sollicitatieprocedure

 1. Je solliciteert op de vacature! Binnen twee weken bekijken wij je sollicitatie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek;
 2. Eerste contact: Wij bellen je om kennis te maken en een afspraak in te plannen;
 3. Het eerste gesprek: Er volgt een eerste (online) gesprek met potentiële collega’s;
 4. Is er een match? Dan volgt het tweede (online) gesprek;
 5. Is de match compleet? Dan doen we je met veel plezier een voorstel en begint jouw reis bij Transavia! Wel moet je wegens (luchtvaart)veiligheidseisen eerst een screening doorlopen en maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de procedure.


Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor deze vacature als Data Analyst bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.


We want you as a Data Analyst (Passenger & Operations Control) at Transavia

Are you the Data Analyst who can provide us with "actionable" insights? As a Data Analyst, you are the expert who meets the information needs of the Passenger & Operations Control (P&OC) domain. You know the business processes and the data sources that describe the relevant processes. You are an expert in modeling data, setting up research, and building dashboards on, for example, our operational performance, insights into the customer experience in the event of disruptions, or scenarios focused on current developments around operational challenges or disruptions.


What will your tasks be?

Passenger & Operations Control is at the heart of Transavia. This includes the Operations Control Center, which can be seen as our air traffic control, where we monitor all aspects of our operation 24/7. The goal of this department is to ensure that we execute our flight schedule according to planning and objectives, so that our passengers are assured of a good journey. In the event of disruptions, the domain adjusts the planning and at the same time informs our passengers as best as possible. Customer contact is also controlled from this domain, which also includes the Service Centers. This way we keep a good grip on the 'happy & unhappy' journey for our passengers. As a Data Analyst, you provide the data, information and analysis that this domain can use to steer towards achieving an excellent operation, whereby we try to minimize the impact of disruptions for both the operation and the passengers. And supply the domain with insights that contribute to improving our customer services for the customer.


As a Data Analyst, you are responsible on a daily basis for obtaining insights that can be put into action immediately. More specifically:

 • You actively provide (requested and unsolicited) insights and tooling that contribute to the implementation of the strategy and making better choices within your domain, such as: insights into flight performance, insights for operational planning or the customer experience in the unhappy flow;
 • You help them identify the Key Performance Indicators (KPIs), and you are the person who knows everything about the KPIs within your domain. You make them measurable, and interpret them (trends) to come to concrete decisions and actions;
 • You are able to choose the right content and form in terms of data source, analysis and presentation (report, dashboard, or another form) which you develop yourself and continuously optimize if necessary;
 • You continuously choose the right balance between managing existing dashboards and reports, and new (strategic) issues that lead to other insights and perspectives;
 • You enable the business to work more data-driven, but also take on a proactive advisory role;
 • Together with your business colleagues, you also validate whether the data in the delivered dashboards represents reality.


Where will you work?

From the central Strategy, Data & Intelligence (SDI) team, you are an important link between business and analytics, and you guide Transavia towards a more data-driven culture. This central team leads the transformation to data-driven work, advises departments on the basis of information and insights, and builds data and AI solutions for Transavia customers and employees. You work closely with the rest of the team (consisting of Analytics Translators, Business Consultants, Data Analysts, Data Scientists and Data Engineers), and the stakeholders within your domain (Passenger & Operations Control). You also maintain a close cooperation with our colleagues from Transavia France.


Who are you?

 • You are 'agile', or continuously willing to change. We need this to continuously improve what we do and to move with the ever-changing world around us;
 • You are energetic, passionate, responsible, friendly, and you have that "bit of audacity";
 • You have a HBO or WO degree and 2-5 years of experience as a (Data/Business) Analyst, (Business) Consultant or in a similar role;
 • You are available for at least 32 hours per week;
 • You are fluent in English in writing and speaking, Dutch is a plus;
 • In addition, experience in the aviation industry is a plus, but not a requirement.


As a Data Analyst you have knowledge of:

 • Translating business objectives and ideas into information product use cases;
 • Understanding business processes and information needs and testing information needs against business objectives;
 • Carrying out the different phases in the development of reports and dashboards, from experimenting to taking business intelligence solutions into production and management;
 • Managing data, exploring the meaning of data and generating insights from data using BI tooling such as PowerBI and SQL;
 • Explaining data issues to a non-expert audience, and you are communicative in order to translate the questions of the business into the desired data requests.


What can you expect from us?

 • Working for the number 1 budget airline;
 • Freedom to shape your position according to your own insights;
 • A lot of space and initiatives for personal development;
 • 22 vacation days and 4 additional leave days based on a full-time employment contract;
 • The opportunity to work part of the working week in the office and partly from home;
 • Friendly and enthusiastic colleagues;
 • Personal budget for your sustainable employability and vitality;
 • Last but not least, if you are an avid flyer in your free time, our ISA scheme (excellent fares if seats are available) is just the thing for you!


Depending on your experience, this vacancy will be classified in function group 8 or 9. This means that we will make an offer between €3.119,- and €5.479,- gross per month based on your knowledge and experience.


About Transavia

We like to go the extra mile, both for our passengers and for each other. Our organisation is characterised by enthusiastic employees with a green heart! Every day, we work together to achieve a common goal: a memorable customer experience.


As an independent airline within the AIR FRANCE-KLM Group, we have been operating scheduled and charter flights to more than 150 destinations in Europe and North Africa for 55 years. Part of the AIR FRANCE KLM Group, Transavia is the number one budget airline and the second largest airline in the Netherlands. Transavia employs about 2,500 staff: 230 in Technical Services, 600 pilots, 1,300 cabin attendants and 370 office staff.


Transavia is a dynamic organisation (never a dull moment), which strives to keep pace in a constantly changing aviation world. Do you want to work with enthusiastic and energetic colleagues who look out for each other? Do you get energised by change and innovation and do you feel most comfortable in an environment where you can manage your own work? If the answer is yes, we want to get in touch with you.


Is this position right for you and would you like to apply?

Are you the Data Analyst we are looking for and will you join our team? Then apply directly via the button. Do you have any questions about this vacancy? Please contact us at recruitment@transavia.com. We will be happy to get in touch with you!


Your job application procedure

 1. You have applied for the job! We will review your application within two weeks and inform you whether you are invited for an interview;
 2. First contact: We call you to get acquainted and schedule an appointment;
 3. First interview: this is followed by an initial (online) interview with potential colleagues;
 4. If there is a match, this will be followed up by a second (online) interview;
 5. If there is a full match, we will be happy to make you an offer and your journey with Transavia can begin! However, due to (aviation) safety requirements, you will first have to undergo a screening and background check as part of the procedure.


If you work for an agency and want to propose a candidate for the vacancy of Data Analyst with Transavia, thanks, but no thanks. We prefer to recruit our new colleague ourselves.

Nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met recruiter

Over Transavia

De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Elke dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen: een memorabele klantbeleving.

Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 58 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.

Hoe werkt het solliciteren op deze vacature?

Je solliciteert altijd direct bij het bedrijf waar jouw interesse ligt, zonder tussenkomst van een intermediair. Lekker gemakkelijk, direct en snel! Na je sollicitatie neemt het bedrijf contact met je op voor eventuele vervolgstappen.
 • Direct solliciteren bij werkgever
 • Bedrijf neemt contact op
 • Eventuele vervolgstappen
 • Een baan op schiphol?